Joomla gallery by joomlashine.com

Minding Animals

 • Portal for menneske-dyr studier i Norden

  Under vår portal for studier av forholdt mennesker-dyr finner du flere nyheter, nyttige ressurser og oversikt over fagfeltet som studerer forholdet mellom mennesker og andre dyr i Norden.

  http://mindinganimals.no/index.php/menneske-dyr-portal

 • Fiskelykke (Trondheim 20. august)

  <flashrichtext version="1"> <textformat font="Verdana" size="10" color="734012" bold="false" italic="false" underline="false" url="" target="" align="left" leftMargin="0" rightMargin="0" indent="0" leading="2" blockIndent="0" kerning="false" letterSpacing="0" display="block">Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Årets konferanse finner sted under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim 20. august 2014 (Trondheim Spektrum, Hall H). Mer om konferansen ...)</textformat> </flashrichtext>

  http://dyreetikkonferansen.no/

Minding Animals Norge

Minding Animals Norge er en norsk avgreining av Minding Animals International. Minding Animals skal være en bro mellom akademia og aktivisme innenfor det tverrfaglige feltet som studerer forholdet mellom mennesker og dyr, miljøspørsmål inkludert.

Mer om Minding Animals...

Intervju med vinneren av Minding Animals-legatet 2017

Vinner av Minding Animals-legatet for 2017 heter Norun Pernell Haugen, og er mastergradsstudent i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider med en masteroppgave som skal forsvares mot slutten av høsten, og kommer til å presentere arbeidet sitt under årets forskningsseminar i regi av Minding Animals Norge den mandag 20. november (kl. 17.30-20.00, på Domus Nova, Oslo, seminarrom 770).

MT: Du skriver om hvordan vi forholder oss til dyrs lidelse, bl.a. i kjøttindustrien. Hvorfor er det en viktig problemstilling, mener du?

NPH: Vi vet at dyr har evnen til å lide. Likevel påfører vi dem mye lidelse gjennom handlingene våre. Enten direkte eller indirekte som for eksempel når vi etterspør og betaler for kjøtt som er produsert på en slik måte at lidelse har vært en stor del av livet til dyrene. Jeg tror at de fleste av oss ikke vil at dyr skal lide, men ofte så er det vi er i mot det vi kategoriserer som «unødvendig lidelse». Det meste av den lidelsespåføringen vi på en eller annen måte er delaktige i, er kategorisert som «nødvendig lidelse», og det er denne «typen» lidelse som er mest utbredt. Ut fra mitt syn, så er det dyrenes evne til å lide som gir oss et moralsk ansvar for dem, og når status quo er at vi forholder oss til dem på en måte som påfører dem mye lidelse, oppstår det en etisk problemstilling. Vi burde spørre oss selv om det vi tror er greit egentlig er det. Hvilke grunner er det vi har som tilsier at det er greit å påføre dem lidelse til tross for den kunnskapen vi har om dem? Burde for eksempel våre smakspreferanser tilegnes så stor verdi at det kan rettferdiggjøre mye lidelse for så mange dyr, og hva forteller det om vårt syn på dyr når vi tror at det har det?

Foto: Jo-Anne McArthur/We Animals, se http://www.weanimals.org.

MT: Hva slags posisjon inntar du innenfor dyreetikk? Jeg har en pluralistisk tilnærming hva gjelder dyreetikk.

NPH: Innenfor dyreetikken har man tradisjonelt vist til utilitarismen eller deontologien, der særlig Peter Singer og Tom Regan har vært representant for hver sin normative teori. Jeg er inspirert av Singers likhetsprinsipp og Regans argumentasjon for at dyr burde ha rettigheter. Til grunn for min posisjon ligger premisset om evnen til å kunne lide, og at dyr på lik linje med oss, har smertefrihet som en av sine mest grunnleggende interesser. Dette kan kanskje høres ut som en snever form for hedonisme der frihet fra lidelse er det avgjørende for veldferdsspørsmål, men lidelse kan være så mangt. Lidelsesbegrepet jeg tar utgangspunkt i, omfavner både mental og fysisk lidelse, og det inkluderer også «frihet til» noe. For eksempel vil dyr lide hvis de ikke får utløp for sine naturlige behov. Her kan for eksempel Rebecca Walkers moderne tolkning av dydsetikken være til inspirasjon, der hvert individ har sine artstypiske og individuelle behov og interesser som de må få tilfredsstilt for å kunne leve gode liv. Kort sagt mener jeg at dyr burde ha rett til å ikke utsettes for lidelse av oss og at vi heller burde bidra til at de får leve liv som er gode for dem.

MT: I mastergradsoppgaven du jobber med hevder du at det er et sprik mellom vår kunnskap om dyrs føleevne osv. idag, og hvordan vi behandler dyr. Har du likevel tro på kunnskapsformidling?

NPH: Jeg har tro på kunnskapsformidling, men det jeg forsøker å finne ut av gjennom oppgaven, er hvilke faktorer som gjør at den lidelsen vi utsetter for eksempel dyrene for i kjøttindustrien fortsatt kan finne sted til tross for en økning i kunnskap. Det kan se ut til at det er barrierer som gjør slik at vi ikke omdanner kunnskapen til handlinger som gavner dyr i betydelig nok grad. Jeg tror dette henger sammen med den statusen dyr har i vårt samfunn: som mindreverdige, og at våre interesser, selv så trivielle som smakspreferanser, får større forrang enn dyrenes interesse av å ikke lide. Denne statusen åpner også for at vi kan snakke om dyrs lidelse i to kategorier: unødvendig og nødvendig lidelse. Dette er en distinksjon vi har tegnet opp, og som vi bruker til å kategorisere den lidelsen vi påfører dyr for å bruke dem til våre formål som nødvendig, og den lidelsen som er overflødig for disse formålene, som unødvendig. På den måten så kan vi på den ene siden ta avstand fra unødvendig lidelse, men samtidig fortsette handlinger som påfører dyr det vi omtaler som nødvendig lidelse. Det vi da glemmer er at dyrene opplever lidelsen på samme måte uavhengig av hvilken kategori vi har plassert lidelsen i. Kategoriseringen spiller bare en rolle for hvordan vi tolker lidelsen. Denne distinksjonen usynliggjør på mange måter dyrenes subjektive opplevelse av lidelse. Så til tross for at vi har kunnskap om at dyrene har evnen til å kunne lide som følge av handlingene våre, så får ikke kunnskapen tilstrekkelig betydning for våre handlinger fordi vi anser lidelsespåføringen som nødvendig. I oppgaven vil jeg forsøke å bryte ned denne distinksjonen og se på hva slags konsekvenser det kan få.

Foto: Jo-Anne McArthur/We Animals, se http://www.weanimals.org.

MT: Tenker du at filosofien er spesielt godt egnet til å si noe meningsfullt om dyr? Isåfall, hvorfor?

NPH: Gjennom historien har filosofers ideer spilt en stor rolle for samfunnets oppfatninger, og de har vært sentrale for å utfordre status quo. Ut fra mitt syn, burde en av filosofiens fremste oppgaver være å stille spørsmål ved praksiser og tankemåter som samfunnet tar for gitt. Filosofien er også den fagdisiplinen som har verktøy til å kunne snakke om hvordan vi burde behandle dyr ut fra den kunnskapen som gjøres tilgjengelig fra andre fagdisipliner. Der for eksempel biologien kan gi oss kunnskap om dyrs evner og følelsesliv, men der denne formidlingen er deskriptiv, mener jeg at filosofien kan omdanne kunnskapen til noe normativt. Mennesker er moralske vesener, og med det følger en evne til å kunne forstå at handlinger kan være rette eller gale. Jeg tror at filosofien som nettopp har etikk som et av sine hovedanliggender, kan appellere til den moralske siden ved oss. Kombinasjonen av å kunne utfordre dagens syn på dyr og å kunne appellere til den moralske siden vår, tror jeg er et viktig bidrag fra filosofien.

MT: Har du interesse for Human-Animal-Studies/antrozoology utover etiske/filosofiske studier?

NPH: Jeg er veldig interessert i antrozoology. Jeg tror også det er viktig at filosofer som er opptatt av dyreetikk, leser annen faglitteratur slik at de kan bruke denne i filosofiske argumentasjoner og dermed ha større overbevisende kraft.

MT: Hva vil du anbefale andre studenter med interesse for dyrs plass i samfunnet å kaste seg over?

NPH: Peter Singer skriver i sin bok «Practical ethics» om hvordan kjøttindustrien gjenspeiler vårt syn på dyr: «There is also a sense in which it is the most basic form of animal use, the foundation stone on which rests the belief that animals exists for our pleasure and convenience» (Singer, 1994, 62). Jeg tror at måten dyrene behandles på i kjøttindustrien kan fortelle oss mye om vår relasjon til dyr og deres plass i samfunnet. Derfor kan det å se nærmere på disse dyrenes situasjon være et godt utgangspunkt. Et annet utgangspunkt kan være å se på konsekvensene av det skarpe skillet vi har satt mellom oss selv og dyr. Hvor mye påvirker for eksempel dette skillet den statusen dyr har i samfunnet?

 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Intervju med vinneren av Minding Animals-legatet 2017

28-09-2017

Intervju med vinneren av Minding Animals-legatet 2017

Vinner av Minding Animals-legatet for 2017 heter Norun Pernell Haugen, og er mastergradsstudent i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider med en masteroppgave som skal forsvares mot slutten av høsten, og kommer til å presentere arbeidet sitt under årets forskningsseminar i regi av Minding Animals Norge den mandag 20. november (kl. 17.30-20.00, på Domus Nova, Oslo, seminarrom 770). MT: Du skriver om hvordan vi forholder oss til dyrs lidelse, bl.a....

Minding Animals-legatet

06-01-2017

Minding Animals-legatet

Minding Animals Norge sitt legat til fremme for Human-Animal Studies. Minding Animals-legatet gis til en student for arbeid med en bacheloroppgave med tema knyttet til Human-Animal Studies (relasjoner mellom mennesker og dyr). Studentens fagområde kan være innenfor samfunnsvitenskap eller humanistiske fag.  Søknadsfrist er 1. februar. Søknaden skal inneholde: Et kort sammendrag (ca. 500 ord) av tema, problemstilling og tilnærming. Send i tillegg din CV. Vinneren får et stipend på 5.000 kr., og mulighet til å...

Dyreetikkonferansen 2016

07-11-2016

Dyreetikkonferansen 2016

Velkommen til årets Dyreetikkonferanse på Litteraturhuset 23 november fra kl 10.00 til 15.00 I år er tema "Ekstrem forvandling: Avle alt alltid?" Hvor langt kan vi mennesker gå for å forme dyr etter våre ønsker og behov? Hvilke hensyn skal bestemme hvordan avl skjer? På Dyreetikkonferansen 2016 vil vi sette søkelyset på de etiske aspektene ved avlsarbeid. Vi vil ta for oss kjæledyr og produksjonsdyr, både til lands og til vanns. Vi...

Dokumentasjon av Dyreetikkonferansen 2015

02-11-2016

Dokumentasjon av Dyreetikkonferansen 2015

                                                                                                  Dyreetikkonferansen 2015 fant sted i Oslo og er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for aktører som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd. Om du ikke...

Dyreetikkonferansen 2015: Mor og barn i dyreriket

03-12-2015

Dyreetikkonferansen 2015: Mor og barn i dyreriket

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Årets konferanse finner sted på Litteraturhuset i Oslo fredag 4. desember.  Etter et år i Trondheim, er Dyreetikkonferansen nå tilbake på Litteraturhuset i Oslo, der konferansen ble arrangert i 2012 og 2013. Det er gratis inngang, som tidligere – og i år også gratis lunsj.  Arrangører for konferansen er Minding...

Forskningsseminar: Mor og barn i dyreriket - menneskenes interaksjon

01-12-2015

Forskningsseminar: Mor og barn i dyreriket - menneskenes interaksjon

Velkommen til Minding Animals Norge sitt femte forskningsseminar! På Ås drives forskning som kan sette standard for hvordan mye av landbruket i Norge drives og også forvaltning av natur og ville dyr. I hvilken retning går landbruket og vårt forhold til andre dyr? Hvem er ansvarlig for at dyr vi som norske innbyggere påvirker har det bra? Tar vi hensyn til bånd mellom mor og barn hos husdyr som ku...

Høringssvar til pelsdyrutvalgets rapport

13-05-2015

Høringssvar til pelsdyrutvalgets rapport

Da pelsdyrutvalget leverte sin rapport ved årskiftet, var konklusjonen at flertallet gikk inn for en bærekraftig utvikling av næringen. Mindretallet anbefalte styrt avvikling. Rapporten har ligget ute til høring, som nå er avsluttet. Du kan lese MANs høringssvar her.  

Halvdagsseminar: Alternativ til dyreforsøk

22-04-2015

Halvdagsseminar: Alternativ til dyreforsøk

  Bruk av forsøksdyr er svært utbredt i forskningssammenheng. I en del tilfeller er dyrene helt avgjørende for vitenskap. Men finnes det egentlig alternativer, og hvor gode er de? Paneldebatt med Siri Martinsen (leder for NOAH), Per Holdt (professor i adferdsvitenskap ved HiOA) og Adrian Smith (tidl. professor i veterinærmedisin og sekretær i NORECOPA). Tid: Fredag 24. april kl.11-13 Sted: HiOA, Pilestredet 32, Lille auditorium, 1. etasje, ved kantinen Seminaret presenteres i samarbeid med Lunsjpåfyll...

Minding Animals-prisen 2015 tildelt Bergljot Børresen

22-04-2015

Minding Animals-prisen 2015 tildelt Bergljot Børresen

Den første Minding Animals-prisen, som består av et kunstverk og et diplom, ble delt ut under Dyreverndagen på DogA i Oslo. Prisen deles ut av Minding Animals Norge, som har som formål å fungere som en bro mellom akademia og aktivisme, og være en norsk arena for det tverrfaglige feltet som studerer forholdet menneske/dyr. I prisens statutter heter det at den “gis til en kandidat som på en utmerket måte har...

Second Call for Papers til konferanse

05-02-2015

Second Call for Papers til konferanse

Foto: Morten Tønnesen Konferansen "Animals in the Anthropocene: Human-animals relations in a changing semiosphere" skal arrangeres på Universitetet i Stavanger 17.-19. september 2015. Tidsfristen for innlevering av sammendrag/abstracts (for muntlige presentasjoner) er 1. mars 2015. "Athropocen" er et uttrykk som gjerne blir brukt om den nåværende geologiske epoken, på grunn av de omfattende endringene på jorda forårsaket av mennesket. Endringer i miljøet forandrer livsvilkår for dyr, men også vår oppfatning av dyr. Mange fagområder...

Dyreverndagen – billetter ute for salg

20-12-2014

Dyreverndagen – billetter ute for salg

  Dyreverndagen skal arrangeres for første gang 21. mars 2015 på DogA i Oslo. Planen er at dette skal bli et årlig arrangement, og Norges største event innen dyrevern. Ønsker du å være med ligger billettene nå ute for salg. Første del av arrangementet vil bistå av et inspirasjonsseminar, hvor bredden i dyrevernbevegelsen kommer fram gjennom bidrag fra en rekke forskjellige bidragsytere. Et særlig aktuelt eksempel er Ola Waagen, regissøren bak Brennpunkt-dokumentaren Pels....

Felles front mot pelsdyroppdrett – "Vi snur #ryggen til pels"

12-12-2014

Felles front mot pelsdyroppdrett – &quot;Vi snur #ryggen til pels&quot;

Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH – for dyrs rettigheter, Nettverk for dyrs frihet og Minding Animals Norge deltar nå i en landsomfattende kampanje mot pelsdyroppdrett. Folk har mulighet til å vise sin støtte til kampanjen ved å legge ut bilder av seg selv på sosiale medier, hvor man snur ryggen til og ser over skulderen inn i kameraet. Innen 15. desember i år skal et offentlig utvalg som ble nedsatt for å evaluere...

Dag O. Hessen og Morten Tønnessen om pelsdyrhold i Fri tanke

22-11-2014

Dag O. Hessen og Morten Tønnessen om pelsdyrhold i Fri tanke

FOTO: Dyrevernalliansen, Iselin Linset Hauge   Dag O. Hessen og Morten Tønnessen utfordrer pelsdyrhold fra ulike akademiske ståsteder i artikkelen "– Et godt liv kan ikke realiseres i pelsdyrindustrien" i Fri tanke. Dag O. Hessen, professor i biologi, viser til forskning som sier at vi kan finne primærfølelsene hos mennesket også hos andre dyr. "Forskning på høyere pattedyr viser at de kan føle glede, sorg og lykke" uttaler Hessen. Han tror også at " [...]...

Dyreetikkonferansen 2014

19-11-2014

Dyreetikkonferansen 2014

Dyreetikkonferansen 2014 er den tredje i rekken, og fant i år sted under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim. Temaet denne gangen var "Fiskelykke". Dyreetikkonferansen fungerer hvert år som en møteplass for formidling, utveksling og debatt for aktører interessert i dyreetikk og dyrevelferd. Se opptakene på YouTube og Vimeo. Utgangspunktet denne gangen var hvordan vi skal forholde oss til fisk. Hvis vi anser at dyr har egenverdi – hva betyr dette for hvordan vi ser...

Minding Animals Conference 3

15-08-2014

Minding Animals Conference 3

Minding Animals Conference 3 går av stabelen i januar 2015 i India. Fristene for å sende inn abstract og early bird-registreringen er i september.

"Utenfor sirkelen" - tekst til kunstutstilling

23-07-2014

&quot;Utenfor sirkelen&quot; - tekst til kunstutstilling

Denne teksten er skrevet på oppdrag fra kunstneren Jørund Aase Falkenberg, og inngikk i hans kunstutstilling "Utenfor sirkelen", som 6. mars til 15. juni ble vist vises på MUST - Stavanger Museum. Teksten er også tilgjengelig på kunstnerens hjemmeside (som tekst og i PDF). Falkenbergs utstilling var en av åtte som inngikk i den grunnlovsjubileum-relaterte utstillingen "Hvem eier historien? Makt, kunst og demokrati". ***   Utenfor sirkelen av Morten Tønnessen   Vår forståelse av dyr har endret...

CALL FOR PAPERS – Dyrene og døden

08-07-2014

CALL FOR PAPERS – Dyrene og døden

Tid: Fredag 5. september kl. 10-   Sted: Helga Engs hus (Blindern), Seminarrom U30   Minding Animals inviterer med dette til vårt årlige tverrfaglige forskningsseminar. Temaet i år er døden. Når dyrs død blir gjort til gjenstand for samfunnsdebatt, handler det oftest om regulering av smerten i dødsøyeblikket. Konkrete temaer inkluderer slaktetransport og mobile slakterier, bruken og effekten av bedøvelse o.l. før avliving og jegeres treffsikkerhet med gevær eller pil og bue. Vi ønsker...

Dyreverndagen: Seminar og prisutdeling for dyreverninteresserte

11-06-2014

Dyreverndagen: Seminar og prisutdeling for dyreverninteresserte

Neste år lanserer Minding Animals Norge et helt nytt dyrevernarrangement - Dyreverndagen. Vårt mål er at Dyreverndagen skal bli Norges største event innen dyrevern, og vi satser på å arrangere på årlig basis. Dyreverndagen skal bestå av seminar og fest med prisutdeling, og skal skape positiv oppmerksomhet og entusiasme rundt saken.

Opptak fra Dyreetikkonferansen 2013 lagt ut på nett

03-03-2014

Opptak fra Dyreetikkonferansen 2013 lagt ut på nett

Dyreetikkonferansen 2013 ute på nett. Tema var "Dyrs natur under press: Hvordan vi former dyrs natur i vårt bilde". Konferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for aktører som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd. Nå ligger opptakene fra konferansen ute på YouTube.

Gi en dyrevennlig julegave fra Minding Animals Norge

03-12-2013

Gi en dyrevennlig julegave fra Minding Animals Norge

  I anledning julen og vårt felles engasjement for dyr - menneskerelasjoner, kan MAN i år bidra med meningsfulle julegaver. Hvorfor ikke gi et medlemskap i MAN, eller dele kunnskap om et voksende fagfelt med en bok eller to om dyr i dagens samfunn?

Omtaler og anmeldelser av "Hvem er villest i landet her?"

15-10-2013

Omtaler og anmeldelser av &quot;Hvem er villest i landet her?&quot;

"Hvem er villest i landet her?" er redigert av leder for Minding Animals Norge Morten Tønnessen sammen med Guri Larsen og Ragnhild Sollund, og inneholder blant annet bidrag fra tidligere styremedlem Rune Ellefsen og Tønnessen selv. Her kan du lese omtaler av boken.  

Her kan du kjøpe "Hvem er villest i landet her?"

15-10-2013

Her kan du kjøpe &quot;Hvem er villest i landet her?&quot;

Boken "Hvem er villest i landet her?" – til salgs via MAN!  

MANs tredje forskningsseminar (Oslo 23. august 2013)

10-08-2013

MANs tredje forskningsseminar (Oslo 23. august 2013)

Det tredje årlige forskningsseminaret til Minding Animals Norge vil bli arrangert i Oslo (Domus Nova – St. Olavs plass 5, 5. etasje, seminarrom 540) fredag 23. august på dagtid (tidsramme gjøres kjent for påmeldte når arrangementet nærmer seg).

Intervju med Morten Tønnessen og utstilling ved Anne Helen Robberstad

29-04-2013

Intervju med Morten Tønnessen og utstilling ved Anne Helen Robberstad

Sjå intervju med Morten Tønnessen, leiar i Minding Animals Noreg og førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger, frå videoinstallasjonen "Sårbar" ved kunstnar Anne Helen Robberstad. Intervjuet og videoinstallasjonen omhandlar relasjonar mellom mennesker og dyr, særleg bonde og husdyr, på Jæren og elles. 

Kommende hendelser

Ingen hendelser

Følg oss på Twitter

Free business joomla templates