Kattedrap og annen dyremishandling

Dette innlegget har også blitt publisert i Dagsavisens nettforum Nye meninger. Ragnhild Sollund har også tidligere vært gjesteskribent i Minding Animals-bloggen (se «Kunnskapsløst av Gudleiv Forr»).

NRKs Brennpunkt viste den 8.10. en dokumentar om drap på katter og andre kjæledyr. Budskapet som ble presentert var i stor grad konsentrert rundt den såkalte "graduation hypothesis", som den omtales som i amerikansk forskningslitteratur.

Denne går ut på at mennesker som mishandler dyr siden vil komme til også å mishandle mennesker, og at denne form for mishandling av den grunn må tas alvorlig. Imidlertid er hypotesen omdiskutert og kriminologene Clifford Flynn og Piers Beirne har vurdert denne med et videre perspektiv. Kritikken som reises knyttes til at dyremishandling ikke (kun) er et symptom på, og en mulig prediktor for vold som siden vil rettes mot mennesker, men er alvorlig i seg selv. Dette fordi dyr har de samme evner til å føle lidelse og smerte som mennesker, og fordi dyremishandling følgelig ofte er lovbrudd.

Selv om det er riktig at studier som er gjort blant voldsdømte og seriemordere viser at de også ofte har mishandlet dyr tidligere i sin voldshistorie, er det videre en svakhet ved disse studiene at de ikke samtidig undersøker hvordan det forholder seg med voldsbruk rettet mot dyr blant utvalg i normalbefolkningen. Flynn påpeker at svært mange mennesker, og da særlig gutter og unge menn, på et tidspunkt begår sadistisk vold mot dyr, uten at de siden begår vold mot andre mennesker. Slik vold er dermed ikke er så spesiell som NRKs dokumentar kan gi inntrykk av. Tvert i mot kan slike handlinger, tross sin grusomme karakter være ganske alminnelige. Likevel er det handlinger voldsutøverne siden ofte tar avstand fra.

Også derfor blir fremstillingen av disse handlingene som kun symptomer på mulig vold mot mennesker et feil fokus og de bør snarere ses i sammenheng med den vold mennesker utøver mot andre dyr på daglig basis. Denne kan forklares ved mer generelle trekk ved vårt samfunn. Disse samfunnstrekkene innebærer en systematisk nedvurdering, undertrykkelse av og maktmisbruk mot de svakeste blant oss, enten disse – dyrene - befinner seg i et industrielt husdyrhold, i en pelsdyrfarm, i et forskningslaboratorium, i et sirkus eller altså i private hjem. Siden denne volden oftest er systemisk, systematisk og med et gode for mennesker som mål, velger vi ikke å omtale disse handlingene som vold, men å plassere dem innenfor en dyrevelferdsdiskurs. Denne innebærer at til tross for at dyreholdet og drepingen innebærer at dyret utsettes for omfattende lidelse, redsel og død, anses denne volden som akseptabel, slik det vises i boken; Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder, som kom ut på Spartacus SAP i mai. Sollund/Tønnessen/Larsen (red.).

Den vold som utøves mot dyr som ikke forutsettes å representere noe sosialt for mennesker er like skadelig for dem som utsettes for dem. Eksempelvis grisen, hønen, reven, minken, kuen og sauen utsettes for lidelse i sin korte livsferd mot å bli kjøtt eller pels, som nok ofte kan sammenlignes med den kjæledyrene utsettes for i disse tilfellene som her presenteres som sensasjonelle, selv om graden av smerte og lidelse kan være vanskelig å måle.

Dokumentaren sviktet videre ved at den unnlot å nevne den vanskjøtsel som ofte finner sted av kjæledyr og husdyr som hvem som helst står fritt til å skaffe seg, og hvordan de ofte dumpes når eieren går lei. Dette er et større problem enn de sensasjonelle tilfellene av seriekattedrap, selv om disse selvfølgelig er alvorlige nok i seg selv. Det disse handlingene kanskje først og fremst er symptomer på, er et samfunn hvor forholdet mellom mennesker og andre dyr har gått i feil retning. Jeg har stor medfølelse både med dyreofrene som omtales i dokumentaren, og med deres eiere. Men eierløse, navnløse dyr som ikke inngår i menneskers familier bør omfattes med den samme interesse og medfølelse. Jeg venter i spenning på når NRK skal presentere en dokumentar fra et slakteri eller fra et forsøkslaboratorium, hvor det også er rikelig anledning til å gasse seg i grusomme detaljer.

Årsaken til at volden rettes mot dyr er både at dyr generelt har lav verdi, at vi lever i et svært antroposentrisk samfunn og at dyr ikke kan forsvare seg. Vold mot dyr er ikke et symptom på alvorligere vold, som vold mot mennesker anses som, men et karaktertrekk ved vårt samfunn og noe som finner sted i aksepterte former på en bred og generell basis.

Ett viktig moment som kom frem i Brennpunkt, og som også fremkommer i data jeg har fra et pågående forskningsprosjekt, er at dyremishandlingssaker prioriteres lavt av politi og rettsvesen. Ofte avgjøres mishandlings, – vanskjøtselssaker og dyredrap med forelegg eller korte, betingede fengelsstraffer i kombinasjon med midlertidig forbud mot dyrehold, enten ofrene er rovdyr eller husdyr. Saker som omfatter dyr, for eksempel smugling av ulovlige dyr til Norge som papegøyer og reptiler ender forferdelig ofte med at dyrene drepes mens dyresmugleren får et forelegg. Dette er mindre ressurskrevende enn å forberede en sak for en domstol. Saken anses som en konflikt mellom gjerningsperson og stat, og det reelle offeret, dyret som smugles inn eller holdes ulovlig, blir sjelden reddet men får den egentlige straffen ved å miste livet.

Saker hvor dyr er ofre må opprioriteres av politi og påtalemyndighet. En slik opprioritering må innebære en erkjennelse av at alle dyr har egenverdi og derfor en legitim rett til å anerkjennes som ofre, slik mennesker som utsettes for vold får en slik status.

 

  • Skrevet av Ragnhild Sollund


Ragnhild Sollund er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslos Institutt for kriminologi og rettssosiologi.


Relatert innlegg:

Måkeungen og kattungen: En historie fra virkeligheten om Brannvesenet og Viltnemnda

 

Legg til kommentar


  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Menneskedyret og dets plass i verden

23-07-2014

Menneskedyret og dets plass i verden

Menneskedyret og dets plass i verden[1] Morten Tønnessen   Innledning Er mennesket noe helt særegent, eller et dyr på linje med andre dyr? Dette spørsmålet er det denne artikkelen skal munne ut i å forsøke å besvare. Men før vi kan svare på dette spørsmålet, må vi forstå det, og for å kunne forstå det må vi ta oss gjennom noen forberedende refleksjoner. Overskriften til dette essayet kan provosere på i hvert fall to måter....

Melkeforbruk i Norge

27-02-2014

Melkeforbruk i Norge

Nordmenn har et høyt forbruk av melk og melkeprodukter, noe meierinæringen aktivt bidrar til. For at vi ikke skal glemme hvor viktig del av vårt kosthold melk er, ser vi i disse dager stadig en Bjørgen med melkebart gli over skjermene våre. Tidligere fungerte matretter med kumelk eller geitemelk som sikringskost for den jevne nordmann, og kunne være et viktig element i et ellers ensidig kosthold. Folk på landet spiste...

Sosiologiens dyriske utfordring

30-01-2014

Sosiologiens dyriske utfordring

Se for deg et samfunn uten dyr. Det er et slikt samfunn sosiologien har basert sine samfunnsanalyser på. Men som vi vet så altfor godt, om vi barer lukker øynene og forestiller oss det, ville samfunnet vært et helt annet uten dyrenes deltagelse. Vi mennesker inngår en rekke relasjoner med andre dyr. Tenk bare på forhold mellom: Gjeter og flokk. Bonde og storfe, småfe, kylling og gås. Forsker og forskningsobjekt/subjekt(!) Hest og rytter. To gode...

Glade Jul med din gris!

20-12-2013

Glade Jul med din gris!

Jeg gleder meg til jul, jeg gleder meg alltid til jul. Forberedelser, dufter, travelhet, sentimentale melodier på tv og radio, Sølvguttene kl. 1700 på julaften, kort sagt. Alle nostalgiske minner fra barndommen og ting man selv har fanget opp gjennom livet og viderefører for seg selv og andre - det er bærre lekkert, alt sammen! Forberedelsene er blitt enklere med årene, nå er det akkurat passe med ting jeg skal rekke...

Menneskeverd og dyreverd – uforenlige størrelser? Et svar til Markus Lindho…

16-12-2013

Menneskeverd og dyreverd – uforenlige størrelser? Et svar til Markus Lindholm

Teksten under er den opprinnelige versjonen av "Menneskeverd og dyreverd - uforenlige størrelser?", som idag ble publisert på nettsiden til Prosa i omskrevet utgave (se "Menneskeverd og dyreverd - uforenlige størrelser?" samt Lindholms bokessay "Elefantrifle og maurkverk"). I Prosa # 4/13 har biolog Markus Lindholm et 4-siders bokessay kalt «Elefantrifle og maurkverk», som handler om boken Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder (Ragnhild...

UiS-seminar om ulv, sjakal og husdyr

26-11-2013

UiS-seminar om ulv, sjakal og husdyr

Fredag 13. desember arrangeres det første forskningsseminaret innen prosjektet "Animals in changing environments: Cultural mediation and semiotic analysis" på UiS. Første halvdel av dagen er seminaret åpent for alle interesserte. Gullsjakal. Program 10.00-10.15 Velkomst 10.15-11.00 Kristin Armstrong Oma (Arkeologisk museum): “Beyond dualist explanations: the deep history of domestic animals in human societies” 11.00-11.45 Timo Maran (Universitetet i Tartu): “Initial cultural exposure to a new mammalian species, golden jackal (Canis aureus). Preliminary results” 11.45-12.00 Pause 12.00-12.45 Morten Tønnessen...

The symbolic construction of the Big Bad Wolf in contemporary Scandinavia

15-11-2013

The symbolic construction of the Big Bad Wolf in contemporary Scandinavia

The text below is an abstract for a presentation which will be given at the First Norwegian Research Seminar – Animals in Changing Environments: Cultural mediation and Semiotic Analysis (December 13, 2013 – University of Stavanger, Norway). You can register by sending an email. *** In this presentation, as background for the case study “Representations (both Problematic and Romanticizing) of Large Mammals, especially Wolves”, I will summarise my work on wolves to...

Ulvelek fra Bardu til Discovery

12-11-2013

Ulvelek fra Bardu til Discovery

Videoklippet «Wolf play», fra Polar Zoo (Bardu, Troms), har blitt vist 55.000 ganger på YouTube. Opptaket ble gjort under feltarbeid våren 2010, da undertegnede besøkte to norske dyreparker som har sosialisert ulv (Polar Zoo samt Langedrag). Som nevnt i min akademiske blogg Utopian Realism tok et britisk filmselskap kontakt i september, med en forespørsel om å få tillatelse til å bruke videoklippet i en dokumentar som skal vises på Discovery Channel....

Beyond sentience: Biosemiotics as foundation for animal and environmental e…

03-11-2013

Beyond sentience: Biosemiotics as foundation for animal and environmental ethics

Denne teksten er et abstract for (sammendrag av) et bokkapittel ved samme navn, som ble fullført for noen få dager siden. Den engelskspråklige teksten er skrevet av undertegnede i samarbeid med Jonathan Beever (tidligere Purdue University, nå Penn State University, USA - se bildet), de norskspråklige kommentarene innimellom er undertegnedes. Se ellers også undertegnedes tidsskriftartikkel "Umwelt ethics" (2003). In this chapter we argue that biosemiotics can and should serve as foundation...

Ordvalg – en kritisk lesning av omtalen av dyr i norske partiprogrammer

27-10-2013

Ordvalg – en kritisk lesning av omtalen av dyr i norske partiprogrammer

Denne teksten er abstract (sammendrag) til en presentasjon ved samme tittel som ble holdt på Minding Animals Norges tredje forskningsseminar (23. august, Oslo). Analysen som omtales er tilgjengelig i sin helhet - ca. 20 sider - på nettsiden til Dyreetikkonferansen. Denne presentasjonen vil ta for seg en analyse av norske partiprogrammer for 2013-2017 utført av undertegnede for Dyreetikkonferansen 2013. Analysen, som er inspirert av metoder utviklet og benyttet i Stibbe...

Kattedrap og annen dyremishandling

18-10-2013

Kattedrap og annen dyremishandling

Dette innlegget har også blitt publisert i Dagsavisens nettforum Nye meninger. Ragnhild Sollund har også tidligere vært gjesteskribent i Minding Animals-bloggen (se «Kunnskapsløst av Gudleiv Forr»). NRKs Brennpunkt viste den 8.10. en dokumentar om drap på katter og andre kjæledyr. Budskapet som ble presentert var i stor grad konsentrert rundt den såkalte "graduation hypothesis", som den omtales som i amerikansk forskningslitteratur. Denne går ut på at mennesker som mishandler dyr siden vil...

Animal and Eve: How representations of wolves and sheep are used to constru…

10-10-2013

Animal and Eve: How representations of wolves and sheep are used to construct human identities

This post is a paper which was presented at the workshop Humanimals: Examining Histories and Productions of Animal-Human Relationships (Oslo, September 26-27 2013). Photos by the author. Abstract The questions of the nature of the wolf, sheep, and humans, are methodologically problematic for two different reasons: Humans’ nature because we are the topic to be investigated; the wolf’s and the sheep’s nature because we are not wolves nor sheep. However, what we think...

Er ikke dyr blant samfunnets svakeste?

03-10-2013

Er ikke dyr blant samfunnets svakeste?

Dette innlegget sto på trykk i Dagbladet 16. juli, og er et tilsvar til Gudleiv Forrs kommentar i Dagbladet "I bås og samfunn" (på trykk 15. juli). I en kommentar i Dagbladet 15. juli skriver Gudleiv Forr om sosiologenes interesse for dyrenes ve og vel. Tidligere kjempet de derimot for de svakeste i samfunnet og for en bedre velferdsstat. Utgangspunktet er det ferske temanummeret av tidsskriftet Sosiologi i dag, «Dyr i...

Kunnskapsløst av Gudleiv Forr

26-09-2013

Kunnskapsløst av Gudleiv Forr

Denne teksten av Ragnhild Sollund er en lengre versjon av et debattinnlegg som ble trykket som replikk i Dagbladet 24. juli. Se også Guri Larsens innlegg "Den sosiologiske oppmerksomheten og dyrs levekår". Begge er tilsvar til Gudleiv Forrs kommentar i Dagbladet "I bås og samfunn" (på trykk 15. juli). Gudleiv Forr harselerer i en kommentar 15.7. over temanummeret: Dyr i samfunnet: Kategorisering og diskurs, av Sosiologi i dag. Som redaktør for...

Måkeungen og kattungen: En historie fra virkeligheten om Brannvesenet og Vi…

20-09-2013

Måkeungen og kattungen: En historie fra virkeligheten om Brannvesenet og Viltnemnda

To hendelser med dyr i nød som jeg har vært vitne til kaster lys over hvordan vi som samfunn forskjellsbehandler dyr som står oss nær og dyr vi ikke identifiserer oss med. Den ene fant sted samme dag som jeg skriver denne bloggposten: Midt utpå Breiavatnet i Stavanger sentrum sto en forkommen kattunge på toppen av en trestamme som stikker opp fra vannet, med krum rygg. En småbarnsfar og sønnen...

Om mennesker og dyr i antropocen

13-09-2013

Om mennesker og dyr i antropocen

 Om mennesker og dyr i antropocen ved medredaktør Morten Tønnessen (UiS) Presentert under boklansering på Domus Nova i Oslo 15. mai 2013. Boka vår, Hvem er villest i landet her? presenterer en rekke konkrete kasusstudier, og i tillegg en mer overordnet behandling av vårt forhold til dyr. Kapitlet «Menneskeveldet», som jeg står bak, handler implisitt om vår verdensanskuelse, eller nærmere bestemt vårt vitenskapelige verdensbilde. På empirisk grunnlag, og med et teoretisk rammeverk,...

Den sosiologiske oppmerksomheten og dyrs levekår

07-09-2013

Den sosiologiske oppmerksomheten og dyrs levekår

  [Dette debattinnlegget ble først antatt av Dagbladet, men så ikke trykket grunnet plassmangel. Gjengitt her med tillatelse fra forfatteren.]   Gudleiv Forr ironiserer i sin Signaler-snutt: I bås og samfunn (Dagbladet 15. juli), over samfunnsvitenskapelig forskning om menneskets forhold til andre dyr og de ulike måter natur og dyr utnyttes på. Hans påstand er at siden sosiologene har ” ----løst velferdsstatens mest sentrale problemer”, har de ”--- tatt skrittet inn i dyrenes...

Studiet av relasjoner mellom mennesker og dyr

09-08-2013

Studiet av relasjoner mellom mennesker og dyr

Bloggen til Minding Animals Norge (MAN), som lanseres i og med dette innlegget, er viet til studiet av relasjoner mellom mennesker og dyr, et tverrfaglig forskningsfelt som på engelsk (blant flere kjære navn) kalles Human-Animal Studies (HAS).

Free business joomla templates