Kunnskapsløst av Gudleiv Forr

Denne teksten av Ragnhild Sollund er en lengre versjon av et debattinnlegg som ble trykket som replikk i Dagbladet 24. juli. Se også Guri Larsens innlegg "Den sosiologiske oppmerksomheten og dyrs levekår". Begge er tilsvar til Gudleiv Forrs kommentar i Dagbladet "I bås og samfunn" (på trykk 15. juli).

Gudleiv Forr harselerer i en kommentar 15.7. over temanummeret: Dyr i samfunnet: Kategorisering og diskurs, av Sosiologi i dag. Som redaktør for nummeret mener jeg meg berettiget til en kommentar.

Innlegget viser med all tydelighet hvorfor et slikt nummer er viktig.  Gudleiv Forr står som en representant for folket som sjelden viser interesse for hvordan dyr behandles og dertil, og sannsynligvis som en følge av det, heller ikke har noen interesse i å sette seg inn i det. I stedet søker han som mange andre å latterliggjøre dem som anerkjenner at dyr har egenverdi, slik det er fastslått i Dyrevelferdsloven.

Denne endringen i loven kan knyttes til den omfattende nyere forskningen som viser hvilke evner og behov dyr har, og hvordan disse ikke kan finne rom innenfor industrielt husdyrhold – et dyrehold som er svært fjernt fra det bildet Forr skisserer fra sin barndom. Dette bildet  virker kun som en forsterkning av den store avstanden mellom måten folk tror  (eller ønsker å tro) dyr behandles på, i et idyllisk landbruk hvor dyr går ute og har navn og dermed anerkjennes som individer, og den reelle oppstallingen på trange båser, hvor de ikke får dekket sosiale og fysiske behov, eller sine behov for stimuli.  Dette er godt dokumentert og en bør kunne forvente at en som har spalteplass som kommentator er mer oppdatert på virkeligheten enn det Forrs innlegg reflekterer.

Studiet av forholdet mellom mennesker og dyr viser at mange sosiologiske fenomener, som fysisk og sosial avstand, medfører en benektelse av hvordan dyr vi bruker faktisk lever, og dermed en ansvarsfraskrivelse som gjør det lett å følge reklame og matråd som innebærer økt kjøttkonsum, med miljøødeleggelse og dyremishandling som resultat.

Human-animal studies (HAS) er etter hvert blitt et stort, tverrfaglig forskningsfelt internasjonalt, noe som også illustreres av nevnte nummer av Sosiologi i dag, som bl.a. tar for seg de diskurser som brukes for å legitimere måten dyr behandles på, hvordan behandling av dyr kan være en dimensjon som gjør det mulig å definere dem som bruker og behandler dyr på andre måter enn ”oss”, som annerledes (Per-Anders Svärds artikkel). Lisa Gålmarks artikkel om Olympe de Gouges, henrettet under den franske revolusjonen, viser hvordan måten kvinner og dyr behandles på har en sammenheng, og er en grunn til at mange feministiske sosiologer nettopp understreker forbindelsen mellom kjønnsdiskriminering og artsdiskriminering, kjent som spesiesisme.  Pelsdyrene, hvis situasjon Rune Ellefsen indirekte beskriver i sin diskursanalyse av de motstridende synene på hvordan disse dyrene behandles, har også en virkelighet svært fjernt fra dyrene på Forrs barndomsgård.  Det er videre interessant at Forr som en slags kuriosa trekker frem sjiraffer som for tusen år siden ble hentet og ”kjærlig matet med grønne blader”. Handel med ville dyr har lange tradisjoner, noe som vises i Liv Emma Thorsens artikkel om historien til de dyrene som ble tatt fra sine habitater for å ende opp som musumsgjenstander. I dag figurerer ulovlig handel med truede arter, som er mitt eget forskningsfelt, blant de typer kriminalitet som øker mest, og den ligger i toppen sammen med narkotikahandel, våpenhandel og menneskehandel. Millioner av ville dyr dør hvert år som følge av handelen, tilsiktet, f.eks. hvis de som tigeren og svartbjørnen brukes i tradisjonell medisin, eller utilsiktet som følge av skader under transport, som 90% av papegøyene som tas. En konsekvens av dette er at mange arter er utryddet, og andre, som neshorn, tiger  og afrikansk skogselefant står overfor utryddelse innenfor de neste ti, tjue år, hvis man ikke lykkes i å stanse handelen.

Sosiologisk er det interessant å studere hva slags motivasjon som ligger bak menneskers konsum av dyr, og de mekanismer som gjør at få tar innover seg dyrenes situasjon.De fleste som har et forhold til sine kjæledyr vil føle empati med dem hvis noe skjer dem, mens dyr utenfor vår sosiale sfære ikke tilgodeses med empati. På samme måte føler vi  empati med mennesker som lider som er nær oss, mens mennesker som lider langt borte fra oss ikke volder oss nevneverdig bekymring, slik det er dokumentert av sosiologen Stan Cohen. Studiet av hvordan vi behandler dyr er viktig i seg selv, og er et moralsk og etisk ansvar vi bør ta nettopp for å erkjenne hva vi faktisk gjør mot dyrene og konsekvensene av det for dem. Samtidig forteller det noe om oss selv som mennesker. Til slutt, og dette er veldokumentert, er det en sammenheng mellom hvordan mennesker behandler dyr og hvordan vi behandler andre mennesker.

Hvis Gudleiv Forr skulle ønske å sette seg inn i lett tigjengelig norsk forskning på dette feltet før han uttaler seg igjen, kan han i tillegg til Sosiologi i dag-nummeret, lese boken Hvem er villest i landet her (red. Ragnhild Sollund, Morten Tønnessen og Guri Larsen, Spartacus SAP).

 

  • Skrevet av Ragnhild Sollund

Ragnhild Sollund er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslos Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

 

 

Legg til kommentar


  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Menneskedyret og dets plass i verden

23-07-2014

Menneskedyret og dets plass i verden

Menneskedyret og dets plass i verden[1] Morten Tønnessen   Innledning Er mennesket noe helt særegent, eller et dyr på linje med andre dyr? Dette spørsmålet er det denne artikkelen skal munne ut i å forsøke å besvare. Men før vi kan svare på dette spørsmålet, må vi forstå det, og for å kunne forstå det må vi ta oss gjennom noen forberedende refleksjoner. Overskriften til dette essayet kan provosere på i hvert fall to måter....

Melkeforbruk i Norge

27-02-2014

Melkeforbruk i Norge

Nordmenn har et høyt forbruk av melk og melkeprodukter, noe meierinæringen aktivt bidrar til. For at vi ikke skal glemme hvor viktig del av vårt kosthold melk er, ser vi i disse dager stadig en Bjørgen med melkebart gli over skjermene våre. Tidligere fungerte matretter med kumelk eller geitemelk som sikringskost for den jevne nordmann, og kunne være et viktig element i et ellers ensidig kosthold. Folk på landet spiste...

Sosiologiens dyriske utfordring

30-01-2014

Sosiologiens dyriske utfordring

Se for deg et samfunn uten dyr. Det er et slikt samfunn sosiologien har basert sine samfunnsanalyser på. Men som vi vet så altfor godt, om vi barer lukker øynene og forestiller oss det, ville samfunnet vært et helt annet uten dyrenes deltagelse. Vi mennesker inngår en rekke relasjoner med andre dyr. Tenk bare på forhold mellom: Gjeter og flokk. Bonde og storfe, småfe, kylling og gås. Forsker og forskningsobjekt/subjekt(!) Hest og rytter. To gode...

Glade Jul med din gris!

20-12-2013

Glade Jul med din gris!

Jeg gleder meg til jul, jeg gleder meg alltid til jul. Forberedelser, dufter, travelhet, sentimentale melodier på tv og radio, Sølvguttene kl. 1700 på julaften, kort sagt. Alle nostalgiske minner fra barndommen og ting man selv har fanget opp gjennom livet og viderefører for seg selv og andre - det er bærre lekkert, alt sammen! Forberedelsene er blitt enklere med årene, nå er det akkurat passe med ting jeg skal rekke...

Menneskeverd og dyreverd – uforenlige størrelser? Et svar til Markus Lindho…

16-12-2013

Menneskeverd og dyreverd – uforenlige størrelser? Et svar til Markus Lindholm

Teksten under er den opprinnelige versjonen av "Menneskeverd og dyreverd - uforenlige størrelser?", som idag ble publisert på nettsiden til Prosa i omskrevet utgave (se "Menneskeverd og dyreverd - uforenlige størrelser?" samt Lindholms bokessay "Elefantrifle og maurkverk"). I Prosa # 4/13 har biolog Markus Lindholm et 4-siders bokessay kalt «Elefantrifle og maurkverk», som handler om boken Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder (Ragnhild...

UiS-seminar om ulv, sjakal og husdyr

26-11-2013

UiS-seminar om ulv, sjakal og husdyr

Fredag 13. desember arrangeres det første forskningsseminaret innen prosjektet "Animals in changing environments: Cultural mediation and semiotic analysis" på UiS. Første halvdel av dagen er seminaret åpent for alle interesserte. Gullsjakal. Program 10.00-10.15 Velkomst 10.15-11.00 Kristin Armstrong Oma (Arkeologisk museum): “Beyond dualist explanations: the deep history of domestic animals in human societies” 11.00-11.45 Timo Maran (Universitetet i Tartu): “Initial cultural exposure to a new mammalian species, golden jackal (Canis aureus). Preliminary results” 11.45-12.00 Pause 12.00-12.45 Morten Tønnessen...

The symbolic construction of the Big Bad Wolf in contemporary Scandinavia

15-11-2013

The symbolic construction of the Big Bad Wolf in contemporary Scandinavia

The text below is an abstract for a presentation which will be given at the First Norwegian Research Seminar – Animals in Changing Environments: Cultural mediation and Semiotic Analysis (December 13, 2013 – University of Stavanger, Norway). You can register by sending an email. *** In this presentation, as background for the case study “Representations (both Problematic and Romanticizing) of Large Mammals, especially Wolves”, I will summarise my work on wolves to...

Ulvelek fra Bardu til Discovery

12-11-2013

Ulvelek fra Bardu til Discovery

Videoklippet «Wolf play», fra Polar Zoo (Bardu, Troms), har blitt vist 55.000 ganger på YouTube. Opptaket ble gjort under feltarbeid våren 2010, da undertegnede besøkte to norske dyreparker som har sosialisert ulv (Polar Zoo samt Langedrag). Som nevnt i min akademiske blogg Utopian Realism tok et britisk filmselskap kontakt i september, med en forespørsel om å få tillatelse til å bruke videoklippet i en dokumentar som skal vises på Discovery Channel....

Beyond sentience: Biosemiotics as foundation for animal and environmental e…

03-11-2013

Beyond sentience: Biosemiotics as foundation for animal and environmental ethics

Denne teksten er et abstract for (sammendrag av) et bokkapittel ved samme navn, som ble fullført for noen få dager siden. Den engelskspråklige teksten er skrevet av undertegnede i samarbeid med Jonathan Beever (tidligere Purdue University, nå Penn State University, USA - se bildet), de norskspråklige kommentarene innimellom er undertegnedes. Se ellers også undertegnedes tidsskriftartikkel "Umwelt ethics" (2003). In this chapter we argue that biosemiotics can and should serve as foundation...

Ordvalg – en kritisk lesning av omtalen av dyr i norske partiprogrammer

27-10-2013

Ordvalg – en kritisk lesning av omtalen av dyr i norske partiprogrammer

Denne teksten er abstract (sammendrag) til en presentasjon ved samme tittel som ble holdt på Minding Animals Norges tredje forskningsseminar (23. august, Oslo). Analysen som omtales er tilgjengelig i sin helhet - ca. 20 sider - på nettsiden til Dyreetikkonferansen. Denne presentasjonen vil ta for seg en analyse av norske partiprogrammer for 2013-2017 utført av undertegnede for Dyreetikkonferansen 2013. Analysen, som er inspirert av metoder utviklet og benyttet i Stibbe...

Kattedrap og annen dyremishandling

18-10-2013

Kattedrap og annen dyremishandling

Dette innlegget har også blitt publisert i Dagsavisens nettforum Nye meninger. Ragnhild Sollund har også tidligere vært gjesteskribent i Minding Animals-bloggen (se «Kunnskapsløst av Gudleiv Forr»). NRKs Brennpunkt viste den 8.10. en dokumentar om drap på katter og andre kjæledyr. Budskapet som ble presentert var i stor grad konsentrert rundt den såkalte "graduation hypothesis", som den omtales som i amerikansk forskningslitteratur. Denne går ut på at mennesker som mishandler dyr siden vil...

Animal and Eve: How representations of wolves and sheep are used to constru…

10-10-2013

Animal and Eve: How representations of wolves and sheep are used to construct human identities

This post is a paper which was presented at the workshop Humanimals: Examining Histories and Productions of Animal-Human Relationships (Oslo, September 26-27 2013). Photos by the author. Abstract The questions of the nature of the wolf, sheep, and humans, are methodologically problematic for two different reasons: Humans’ nature because we are the topic to be investigated; the wolf’s and the sheep’s nature because we are not wolves nor sheep. However, what we think...

Er ikke dyr blant samfunnets svakeste?

03-10-2013

Er ikke dyr blant samfunnets svakeste?

Dette innlegget sto på trykk i Dagbladet 16. juli, og er et tilsvar til Gudleiv Forrs kommentar i Dagbladet "I bås og samfunn" (på trykk 15. juli). I en kommentar i Dagbladet 15. juli skriver Gudleiv Forr om sosiologenes interesse for dyrenes ve og vel. Tidligere kjempet de derimot for de svakeste i samfunnet og for en bedre velferdsstat. Utgangspunktet er det ferske temanummeret av tidsskriftet Sosiologi i dag, «Dyr i...

Kunnskapsløst av Gudleiv Forr

26-09-2013

Kunnskapsløst av Gudleiv Forr

Denne teksten av Ragnhild Sollund er en lengre versjon av et debattinnlegg som ble trykket som replikk i Dagbladet 24. juli. Se også Guri Larsens innlegg "Den sosiologiske oppmerksomheten og dyrs levekår". Begge er tilsvar til Gudleiv Forrs kommentar i Dagbladet "I bås og samfunn" (på trykk 15. juli). Gudleiv Forr harselerer i en kommentar 15.7. over temanummeret: Dyr i samfunnet: Kategorisering og diskurs, av Sosiologi i dag. Som redaktør for...

Måkeungen og kattungen: En historie fra virkeligheten om Brannvesenet og Vi…

20-09-2013

Måkeungen og kattungen: En historie fra virkeligheten om Brannvesenet og Viltnemnda

To hendelser med dyr i nød som jeg har vært vitne til kaster lys over hvordan vi som samfunn forskjellsbehandler dyr som står oss nær og dyr vi ikke identifiserer oss med. Den ene fant sted samme dag som jeg skriver denne bloggposten: Midt utpå Breiavatnet i Stavanger sentrum sto en forkommen kattunge på toppen av en trestamme som stikker opp fra vannet, med krum rygg. En småbarnsfar og sønnen...

Om mennesker og dyr i antropocen

13-09-2013

Om mennesker og dyr i antropocen

 Om mennesker og dyr i antropocen ved medredaktør Morten Tønnessen (UiS) Presentert under boklansering på Domus Nova i Oslo 15. mai 2013. Boka vår, Hvem er villest i landet her? presenterer en rekke konkrete kasusstudier, og i tillegg en mer overordnet behandling av vårt forhold til dyr. Kapitlet «Menneskeveldet», som jeg står bak, handler implisitt om vår verdensanskuelse, eller nærmere bestemt vårt vitenskapelige verdensbilde. På empirisk grunnlag, og med et teoretisk rammeverk,...

Den sosiologiske oppmerksomheten og dyrs levekår

07-09-2013

Den sosiologiske oppmerksomheten og dyrs levekår

  [Dette debattinnlegget ble først antatt av Dagbladet, men så ikke trykket grunnet plassmangel. Gjengitt her med tillatelse fra forfatteren.]   Gudleiv Forr ironiserer i sin Signaler-snutt: I bås og samfunn (Dagbladet 15. juli), over samfunnsvitenskapelig forskning om menneskets forhold til andre dyr og de ulike måter natur og dyr utnyttes på. Hans påstand er at siden sosiologene har ” ----løst velferdsstatens mest sentrale problemer”, har de ”--- tatt skrittet inn i dyrenes...

Studiet av relasjoner mellom mennesker og dyr

09-08-2013

Studiet av relasjoner mellom mennesker og dyr

Bloggen til Minding Animals Norge (MAN), som lanseres i og med dette innlegget, er viet til studiet av relasjoner mellom mennesker og dyr, et tverrfaglig forskningsfelt som på engelsk (blant flere kjære navn) kalles Human-Animal Studies (HAS).

Free business joomla templates